Informační memorandum o zpracovávání osobních údajů uživatelů internetových stránek a mobilních aplikací

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci Vašeho užívání našich internetových stránek, zejména o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

My, společnost MEDIA CLUB, s r.o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00, IČO: 29413982, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C.204565 (dále jen „my“), zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:

a. zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;

b. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;

c. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem;

d. v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Pro případ, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, si Vás dovolujeme požádat o oznámení této změny, případně o provedení jejich změny v nastavení Vašeho uživatelského profilu. Díky Vaší součinnosti budeme moci vždy zpracovávat Vaše osobní údaje přesné a aktuální.

Více informací o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách media-club.tv. Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:

Emailem:               osobni.udaje@media-club.cz

Poštou:                   MEDIA CLUB, s.r.o., Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 – Libeň

 

I. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

  • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, adresa, údaje o zeměpisné poloze;
  • elektronické kontaktní údaje: číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa.

 

II. Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, a to v případě, že své osobní údaje vyplníte do formuláře umístěného na našich Internetových stránkách anebo v důsledku Vaši aktivity na našich Internetových stránkách.

Dále vždy, když navštívíte naše Internetové stránky automaticky shromažďujeme tyto provozní údaje: technické údaje (mohou zahrnovat např. IP adresu, jejímž prostřednictvím se váš počítač připojil k internetu, vaše přístupové údaje, druh a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, druhy a verze pluginů v prohlížeči, operační systém a platformu, druh zařízení a značku mobilního telefonu, s tím, že tyto údaje pro nás mohou shromažďovat a zpracovávat externí soubory cookies, více informací naleznete zde), údaje o vaší návštěvě (mohou zahrnovat např. tzv. Uniform Resource Locators – URL, údaje o navigaci na našich Internetových stránkách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli, informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali, reakční doby stránek, chyb při stahování, trvání návštěvy určitých stránek, prohlížení určitého obsahu či videí, průměrné doby strávené v aplikaci a počtu zhlédnutí z těchto aplikací, průměrného počtu článků zhlédnutých na našich Internetových stránkách, informací o interakci se stránkami, způsobů odchodu ze stránky, údajů o chování uživatelů a telefonní čísla či emailové adresy, z nichž byly kontaktováni zástupci našich zákaznických služeb.

 

III.  Pro jaké účely a z jakého titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jak jsme Vás již výše informovali, Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění takového účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly původně získány. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytnou dobu, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích či prekluzivních lhůt).

Vaše osobní údaje zpracováváme:

a. pro účely poskytování našich služeb a kontaktování osob, které o ně projevili zájem vyplněním formuláře pro zaslání bližších informací o nich;

b. pro účely plnění našich právních povinností; a

c. pro účely našich oprávněných zájmů.

Ad a)       Poskytování našich služeb

Pro účely poskytování našich služeb prostřednictvím Internetových stránek Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po dobu poskytování těchto služeb. Pro níže uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i po jejich skončení.

Ad b)      Plnění právních povinností

Jelikož se na naši činnost vztahuje řada právních předpisů (daňové právní předpisy, účetní předpisy apod.), musíme v určitých případech ze zákona zpracovávat Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme též z důvodu vyhovění požadavkům státních orgánů, soudů a jiných orgánů veřejné moci České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států. Požádají-li o to výše uvedené orgány, můžeme Vás na základě námi zpracovávaných osobních údajů identifikovat, za předpokladu, že požadavek k identifikaci je v souladu s účinnými právními předpisy.

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností, zpravidla ne déle než po dobu 4 let, doklady týkající se placených služeb pak obvykle 10 let.

Ad c)       Naše oprávněné zájmy

V návaznosti na poskytování našich služeb zpracováváme některé osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů. Tyto naše oprávněné zájmy jsou dány zájmem na:

a. ochraně našich právních nároků (pokud by vůči nám například uživatelé Internetových stránek vymáhali plnění, na které jim nevznikl nárok apod.). V tomto případě můžeme být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje našim právním zástupcům;

b. vytváření statistiky návštěvnosti našich Internetových stránek a sledovanosti jednotlivých pořadů;

c. rozvoji a vylepšování našich služeb poskytovaných prostřednictvím Internetových stránek;

d. rozesílání a cílení marketingové komunikace, vč. zasílání obchodních sdělení uživatelům, kteří o naše služby projevili zájem nebo je v minulosti využívali, jakož i obchodních sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k elektronické poště. Nepřejete-li si dostávat prostřednictvím elektronických kontaktů obchodní sdělení či jiné marketingové a propagační materiály, je Vám vždy umožněno v jednotlivých sděleních jednoduchým způsobem odmítnout zasílání dalších obdobných zpráv;

e. vytváření a distribuci inzerce relevantní k Vašim zájmům, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce. Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala Vašim zájmům a byla tak pro Vás maximálně relevantní. Máte kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se z behaviorálního cílení na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby; a

f. zamezení užívání našich služeb s adblockerem, za tímto účelem v přiměřeném rozsahu testujeme, zda nemáte tento nástroj nainstalován.

Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují nad naším oprávněným zájmem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi a na základě tohoto posouzení stanovujeme rozsah a dobu uchování některých osobních údajů. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu trvání běhu promlčecích nebo prekluzivních lhůt a nadto po dobu maximálně jednoho roku, abychom se stihli případně dozvědět o zahájení sporu ze strany uživatele Internetových stránek. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme dále osobní údaje po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.


IV. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme (viz čl. III tohoto informačního memoranda), a stanovujeme prostředky jejich zpracování. Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: např. externí pracovníci marketingu; marketingové agentury; provozovatelé či externí administrátoři webových stránek atd. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu.

 

V. Jak Vaše údaje zpracováváme?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v  informačních systémech, které sami spravujeme. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Se všemi našimi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování.

Obsah našich Internetových stránek není přímo určen osobám mladším 15 let. Je pro nás velmi obtížné rozpoznat, zda osoba vstupující na naše Internetové stránky skutečně dosáhla věku 15 let.

 

VI. Služby třetích stran na Internetových stránkách

Upozorňujeme, že na Internetových stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů Internetových stránek ze strany třetích osob.

Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak mohou být:

a. osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů či internetu (jako je např. projekt Netmonitor);

b. provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou či tzv. remarketingem (kteří cookies umísťují v souvislosti s tím, že je jejich obsah – reklama – nahráván na Internetové stránky).

Údaje získané v rámci cílení reklamy či remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte zde.

 

VII.  Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.

b. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

c. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné.

d. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e. Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

f. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány

  • pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
  • pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo
  • pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

 

VIII. Aktualizace

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy dostupné zde: https://www.videoplatforma.cz/osobni-udaje.

K poslední aktualizaci tohoto informačního memoranda došlo 22. října 2018.